College van Beroep

 

Indien u klachten hebt en het onmogelijk is gebleken deze klachten in
gemeenschappelijk overleg op te lossen, kunt u zich wenden tot het College van Beroep.


1. De samenstelling is geregeld in art. 7.60 van de WHW, de bevoegdheid in art 7.61 van
de WHW.


2. Beroep kan ingesteld worden tegen:
- Beslissingen, niet zijnde van algemene strekking, m.b.t. de artikelen 7.24 t/m 7.31
van de WHW.
- Beslissingen van examencommissie en examinatoren.


3. Het beroep dient te geschieden door middel van een beroepschrift waarin duidelijk de
redenen vermeld
zijn; tevens dienen de van belang zijnde stukken worden bijgevoegd. De
beroepstermijn is 30 dagen nadat de beslissing aan de belanghebbende is toegezonden.


4. Voordat het College Van Beroep de klacht(en) in behandeling neemt, schrijft de WHW
voor dat het College van Beroep eerst probeert met betrokkenen tot een vergelijk te
komen. Daartoe moet de gevoerde correspondentie inzake de klacht aan het College
worden overlegd.


5. In zaken waarin het belang van de student(e) een onverwijlde voorziening vordert,
kan deze bij een met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting van de uitspraak
in hoofdzaak, bij de voorzitter van College van Beroep een voorlopige voorziening
vragen. De voorzitter beslist op dit verzoek na het desbetreffende orgaan te hebben
gehoord, althans te hebben opgeroepen.


6. Herziening van een uitspraak van het College van Beroep kan op verzoek door beide
partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die,
indien deze eerder bekend waren geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben
kunnen leiden.

 

7. Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

 

8. Binnen 1 week na ontvangst van de klacht wordt door het College van Beroep een tijdspad

voor de afhandeling opgesteld en aan de indiener van de klacht meegedeeld.

 

9. De administratieve gegevens van de klacht worden in een separaat dossier opgeslagen tot 4

jaar na het indienen van de klacht.

 

10. De uitspraak van het College van Beroep kan worden voorgelegd aan de NRTO.

 

11. Indiener van de klacht en Hogeschool E3 dienen zich te conformeren aan de uitspraak van

de NRTO.

 

 


Het adres is: College van Beroep Hogeschool E3
t.a.v. Voorzitter College van Beroep (Jos Gielkens)
Oranjeplein 97
6224 KV Maastricht