Examencommissie


Hogeschool E3 heeft een examencommissie die nauw samenwerkt met de onafhankelijke
exameninstituten.


Taken en bevoegdheden examencommissie:
a. actualisering van het curriculum
b. verantwoordelijk voor de aansluiting van de examens op het curriculum
c. het afnemen van de examens en de organisatie en coördinatie van de tentamens (WHW
 7.12.1)
d. de uitreiking van getuigschriften ten bewijze dat het examen met goed gevolg is
 afgelegd (WHW 7.11.1)
e. de uitreiking van verklaringen als bedoeld in de Wet in artikel 7.11.2 (overzicht
van met goed gevolg afgelegde tentamens)
f. beslissingen ten aanzien van compensaties in geval niet ieder tentamen met goed
 gevolg behoeft te worden afgelegd (WHW 7.10.3)
g. de aanwijzing van examinatoren (WHW 7.12.3)
h. het vragen van inlichtingen aan examinatoren (WHW 7.12.3)
i. het stellen van regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de
 tentamens en met betrekking tot de in dit verband te nemen maatregelen (inclusief
 maatregelen in geval van fraude) (WHW 7.12.4) (studentenstatuut artikel 9.4)
j. het geven van richtlijnen en aanwijzingen m.b.t. de beoordeling en de vaststelling
 van uitslagen van tentamens aan examinatoren (WHW 7.12.4)
 k. het bepalen of het examen tevens omvat een door de commissie zelf te verrichten
 onderzoek (WHW 7.10.2)
l. het verlenen van vrijstellingen (WHW 7.13.2 onder r.)